Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. UAB „Dim group” (toliau – „Bendrovė“) gerbia visų savo paslaugų pirkėjų, potencialių klientų (kurie išbandė paslaugas tačiau netapo klientais), bei visų www.garibaldi.lt tinklalapio (toliau – „Svetainė“) lankytojų (toliau – „Klientai“), teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti pateiktų bei gautų asmens duomenų apsaugą. Bendrovė taip pat rūpinasi klientų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimu.

1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Bendrovės klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

1.3. Naudodamiesi Svetaine, taip pat užsisakydami ar bet kuria forma naudodamiesi Bendrovės siūlomomis paslaugomis bei suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis. Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi Svetainėje pažymi „varnelę“, jog sutinka su Bendrovės privatumo politika. Su privatumo politika galima bet kada pakartotinai susipažinti Svetainėje paspaudus atitinkamą nuorodą.

1.4. Tvarkydami Kliento asmens duomenis, mes laikomės visų tam skirtų įstatymų, tame tarpe ir ES, ADTAĮ, LR bei kitų taikomų teisės aktų reglamentuojančių asmens duomenų apsauga.

2. Kokios sąvokos yra naudojamos?

2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

2.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Bendrovės klientas (įskaitant Svetainės lankytojus), kurio asmens duomenys yra renkami Bendrovės.

2.3. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

2.4. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

2.5. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

2.6. Duomenų valdytojas – UAB „Dimauta“ veikianti ir įsteigta bendrovė pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kodas: 304159782, registruota adresu: Jurginų g. 36, Bajorų k., Vilniaus r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

2.7. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu susisiekti su Klientu bei siūlyti prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų, įskaitant automatizuotu būdu.

3. Kokius slapukus ir kaip naudojame

3.1. Kas yra slapukas (angl. cookie) – mažos rinkmenos, kurios yra siunčiamos į vartotojo tinklo naršyklę, bei pirmą kartą apsilankius svetainėje patalpinamos naršančiųjų kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose. Vėliau svetainėje slapukai naudojami, siekiant užtikrinti geriausią įmanomą tinklapio naudojimą vartotojui, kuomet identifikuojamas vartotojo kompiuteris bei palengvinama prieiga prie tinklapio ar jame esančios informacijos, taip kuo patogiau vartotojui pritaikant svetainės turinį.

3.2. Šie slapukai naudojami Svetainėje, taip pat susijusiuose Bendrovės sistemose skirtose tinkamai ir kokybiškai aptarnauti Klientą.

3.3. Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti Svetainėje bei pateikti Jums naudingus pasiūlymus, Svetainėje naudojame šiuos Slapukus: PHPSESSID (sesijos informacija), “CookieInfoScript” (sutikimas su naudojamais cookie), _gat, _ga, _git, __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz (Google Analytics naudojami slapukai), datr, Fr, sb, locale, reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref (Facebook Pixel naudojami slapukai) bei “GPS”, “PREF”, “VISITOR_INFO1_LIVE”, “YSC” (YouTube video turinio transliavimo informacija).

3.4. Kliento teisė atsisakyti slapukų – Klientas bet kada gali ištrinti arba užblokuoti dalį ar visus įrašytus slapukus savo kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose, pakeisdamas savo naudojamos naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie slapukų ištrynimą ar užblokavimą galima rasti naudojamos naršyklės gamintojo svetainėje. Atkreipiame dėmesį, kad atlikus šiuos veiksmus, kai kurios svetainės funkcijos gali dalinai arba visiškai nebeveikti bei būti neprieinamos. Klientas supranta, jog Svetainėje gali būti naudojami trečiųjų šalių (partnerių, statistikos rinkimo sistemų, bendravimo sistemų ir pan.) įskiepiai, kurie taip pat naudoja slapukus savo tinkamo funkcionalumo užtikrinimui. Pabrėžiame, kad svetainės valdytojas nekontroliuoja, negali būti ir nėra atsakingas už trečiųjų šalių naudojamus slapukus, turinį bei šių tinklapių taikomą privatumo apsaugą, su kuria kiekvienu atveju rekomenduojame susipažinti individualiai.

4. Kokius asmens duomenis renkame?

4.1. Bendrovė renka ir vėliau tvarko Kliento asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, naudodamiesi ir užsakydami paslaugas Svetainėje arba užsisakydami paslaugas kitu būdu: vardas, pavardė, asmens kodas (nebūtinas), adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, bei kiti duomenys, susiję su paslaugų užsakymo specifika. Pažymime, jog Jūs duomenis pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi ir/ar užsakydami, valdydami Bendrovės teikiamas paslaugas.

4.2. Kliento nurodyti asmens duomenys yra saugomi Bendrovės bei Kliento bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir 10 (dešimt) metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Duomenys gali būti saugomi trumpiau, jeigu tam nėra jokio teisinio pagrindo.

5. Kokiais tikslais ir kaip tvarkome asmens duomenis?

5.1. Bendrovės turimi duomenys apie Klientą bus tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas).

5.2. Bendrovė tvarko aukščiau nurodytus Kliento asmens duomenis paslaugų pirkimo/užsakymo apdorojimui ir administravimui, su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui, susisiekimui su Jumis dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, tiesioginės rinkodaros tikslais (turint duomenų subjektų išankstinį sutikimą).

5.3. Mes užtikriname, kad Kliento asmens duomenys yra ir bus tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi, tikslūs ir prireikus atnaujinami, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

6. Kokias duomenų subjektų teises Jūs turite?

6.1. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Duomenų subjektas apie tai informuojamas prieš jam duodant sutikimą. Atšaukti sutikimą yra taip pat lengva kaip jį duoti.

6.2. Jūs turite duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Kliento prašymą registruotu paštu, adresu: Jurginų g. 36, Bajorų k., Vilniaus r. bei Jums tinkamai patvirtinus savo tapatybę. Klientas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti netikslius su Klientu susijusius asmens duomenis, taip pat reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Kliento asmens duomenys.

6.3. Klientas turi teisę reikalauti, kad Bendrovė ištrintų su Klientu susijusius asmens duomenis, jeigu jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; atšaukia sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Kliento asmens duomenis; asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; kitais Reglamente nustatytais pagrindais; reikalauti, kad Bendrovė apribotų Kliento asmens duomenų tvarkymą; gauti su Klientu susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikė Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu; taip pat Klientas turi teisę paprašyti Bendrovės perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui; nesutikti, kad susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kita).

7. Kaip tvarkome asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu

7.1. Bendrovė susisieks su Klientu tik turėdama Kliento išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi ERĮ, ADTAĮ bei Reglamento nuostatomis. Siųsime Bendrovės naujienlaiškius el. paštu arba telefonu ir/arba teirausimės dėl esamų paslaugų kokybės bei kitais susijusiais klausimais.

7.2. Mes tvarkome šiuos Kliento asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu: vardas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

7.3. Kliento asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki Kliento pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus (tokia atsisakymo nuoroda yra pateikiama kiekvieno siunčiamo laiško apatinėje dalyje).

8. Kam teikiame asmens duomenis

8.1. Bendrovės darbuotojų prieiga prie Kliento asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.

8.2. Bendrovė gali pateikti Kliento asmens duomenis duomenų tvarkytojams, kurie Bendrovei teikia paslaugas ir tvarko Kliento asmens duomenis Bendrovės vardu ir Bendrovės ar Kliento naudai, teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, kitiems tretiesiems asmenims su Kliento sutikimu. Tokie duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus.

8.3. Kliento asmens duomenys taip pat gali būti teikiami, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.

9. Galiojimas ir pakeitimai

Ši privatumo politika atnaujinta 2021 m. birželio mėn. 15 d. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo svetainėje www.garibaldi.lt

Apmokėjimo būdai

Jūsų patogumas apsipirkimo metu mums yra labai svarbus, todėl mes suteikiame galimybę naudoti žinomus ir saugius atsiskaitymo už norimas įsigyti prekes būdus. Pasirinkite sau patogiausią ir mokėkite taip, kaip Jums patinka. Atsiskaityti už prekes galite tokiais būdais:

1. El. bankininkystė per mokėjimų sistemą

Ja naudojantis Jums nereikės patiems formuoti pavedimo ir suvedinėti visų reikalingų laukelių – tai už Jus padarys integruota sistema.

2. Mokėjimas tiesioginiu pavedimu

Mokėjimų skyrelyje turite užpildyti formą su šiais duomenimis.

Gavėjas: UAB „Dimauta“

Gavėjo banko sąskaita: LT117290099037711320

Mokėjimo paskirtis: Nurodykite savo užsakymo numerį

3. Mokėjimo kortele

Patogus atsiskaitymo būdas atsiskaitant mokėjimo kortele.

Pristatymas

Prekes, kurias įsigysite www.garibaldi.lt tinklapyje, Jums pristatys mūsų patikimi partneriai – UAB „DPD Lietuva“ arba UAB „Omniva LT“. Visais siuntų pristatymo atvejais apmokėta siunta paruošiama per 24 darbo valandas nuo apmokėjimo. Pristatymo terminas priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo.

Prekių pristatymas per DPD Lietuva kurjerių tarnybą

Kaip gabenama siunta, visada galite pasitikrinti pagal kurjerių siuntos numerį UAB „DPD Lietuva“ puslapyje.

Kiekvieną kartą prieš atvykdamas kurjeris susisieks su Jumis Jūsų nurodytu telefono numeriu ir sutars Jums patogų laiką prekėms pristatyti. Jei prekių pristatymo metu atvykęs kurjeris Jūsų neras, prekes bus bandoma pristatyti dar kartą. Po pakartotinio nesėkmingo bandymo prekės bus grąžinamos atgal į mūsų sandėlius.

Gavę siuntą iš kurjerių, apžiūrėkite, ar pakuotė nėra pažeista. Jei taip, pažymėkite priėmimo metu arba nepriimkite siuntos.

Prekių pristatymas per DPD / OMNIVA / LP EXPRESS paštomatus

Prekes galėsite atsiimti Jums patogiu laiku, pasirinktame savitarnos terminale. Gausite SMS pranešimą, kuriame bus nurodytas kodas. Suvesite kodą terminale ir pasimsite siuntą.

Kaip gabenama siunta, visada galite pasitikrinti pagal kurjerių siuntos numerį DPD / OMNIVA / LP EXPRESS tinklapyje, skiltyje „Siunta“.

Jeigu vieno užsakymo vertė yra ne didesnė nei 35€, pristatymo kaina:

  • Pristatymas į OMNIVA paštomatą už papildomą mokestį nuo 3,49 €.
  • Pristatymas į DPD paštomatą už papildomą mokestį nuo 3,49 €.
  • Pristatymas į Lp Express paštomatą už papildomą mokestį nuo 3,49 €.
  • Pristatymas į namus, biurą ar kitą nurodytą vietą DPD kurjeriu už papildomą 5€ mokestį.

Prekės bus pristatytos į Jūsų nurodytą paštomatą arba nurodytu adresu per 1-3 darbo dienas.

Užsakymus pristatome visoje Lietuvoje. Dėl pristatymo į užsienio šalis, arba jei turite kitų klausimų, visada galite parašyti mums laišką adresu: info@garibaldi.lt

Grąžinimo sąlygos

Parduotų Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR Civilinio kodekso (toliau – CK), LR Vyriausybės 2014 liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis ir šių Taisyklių nuostatomis.

Kokybišką prekę galite grąžinti per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos, jei:

– Prekė yra tvarkingoje, originalioje pakuotėje;

– Prekės įpakavimo išvaizda iš esmės nepasikeitė (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);

– Prekė nebuvo naudojama ir (arba) sugadinta;

– Prekė yra pilnos komplektacijos su visa gamintojo pridedama dokumentacija;

– Turite prekės įsigijimo dokumentą;

– Prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami, jei prekės trūkumų atsirado dėl to, kad klientas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles.

Mes galime atsisakyti priimti atgal prekę, jei buvo padaryti prekės ar pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo nebūtini, norint apžiūrėti prekę, įskaitant pažeistas etiketes, nuplėštas apsaugines plėveles ir kt.

Jei kokybiška prekė keičiama kita preke ar grąžinama, siuntimo išlaidos pirkėjui nėra kompensuojamos.

Pinigai už grąžintas Prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

Norėdami grąžinti prekę, susisiekite su mumis el. paštu: info@garibaldi.lt, kuriuo sutarsime dėl prekės grąžinimo detalių. Gavę prekę ir patvirtinę, kad prekė atitinka visas grąžinimo sąlygas, per 5 darbo dienas pakeisime prekę kita preke arba grąžinsime sumokėtus pinigus.