Noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. UAB “Dim group” (turpmāk – “Uzņēmums”) ciena visus savu pakalpojumu pircējus, potenciālos klientus (kas izmēģināja pakalpojumus, bet nekļuva par klientiem), un visus www.garibaldi.lt vietnes (turpmāk – “Mājas lapa”) apmeklētājus ) (turpmāk – “Klienti” “), tiesības uz privātumu un apņemas nodrošināt iesniegto un saņemto personas datu aizsardzību. Uzņēmums arī rūpējas par klientu kā datu subjektu tiesību nodrošināšanu.

1.2. Šī privātuma politika regulē Sabiedrības klientu personas datu vākšanas, apstrādes un uzglabāšanas galvenos principus un kārtību.

1.3. Izmantojot Vietni, kā arī jebkurā veidā pasūtot vai izmantojot Sabiedrības piedāvātos pakalpojumus un sniedzot Uzņēmumam savus personas datus, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem. Tiek uzskatīts, ka klienti ir iepazinušies ar Privātuma politiku, ja, reģistrējoties Vietnē, viņi atzīmē “ķeksīti”, ka piekrīt Uzņēmuma Privātuma politikai. Ar privātuma politiku var iepazīties jebkurā laikā, noklikšķinot uz atbilstošās saites Vietnē.

1.4. Apstrādājot Klienta personas datus, mēs ievērojam visus attiecīgos tiesību aktus, tai skaitā ES, ADTAĮ, LR un citus piemērojamos tiesību aktus, kas regulē personas datu aizsardzību.

2. Kādi jēdzieni tiek lietoti?

2.1. Personas dati – jebkura informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu); identificējama fiziska persona ir persona, kuras identitāti var tieši vai netieši noteikt, jo īpaši pēc identifikatora, piemēram, vārda, personas identifikācijas numura, atrašanās vietas datiem un interneta identifikatora, vai pēc vienas vai vairākām šīs fiziskās personas fiziskajām pazīmēm. fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes.

2.2. Datu subjekts – fiziska persona – Sabiedrības klients (t.sk. Vietnes apmeklētāji), kuras personas datus Sabiedrība apkopo.

2.3. Datu subjekta piekrišana – jebkura brīva griba, konkrēta un nepārprotama pareizi informēta datu subjekta gribas izpausme ar paziņojumu vai nepārprotamām darbībām, ar kurām viņš piekrīt ar viņu saistīto personas datu apstrādei.

2.4. Datu apstrāde – jebkura darbība vai darbību secība, ko ar personas datiem vai personas datu kopām veic ar automatizētiem vai neautomatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, ierakstīšana, šķirošana, sistematizēšana, glabāšana, pielāgošana vai modificēšana, ieguve, iepazīšana, izmantošana, izpaušana nosūtot, izplatot vai citādi nodrošinot iespēju tos izmantot, kā arī savietošanu vai kombināciju ar citiem datiem, ierobežošanu, dzēšanu vai iznīcināšanu.

2.5. Datu pārzinis – fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita institūcija, kas Datu pārziņa uzdevumā apstrādā personas datus.

2.6. Datu pārzinis – UAB “Dimauta”, uzņēmums, kas darbojas un dibināts saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem, kods: 304159782, juridiskā adrese: Jurginų g. 36, Bajorų ciems, Viļņas rajons, Lietuvas Republika, par kuru dati tiek apkopoti un glabāti Juridisko personu reģistrā.

2.7. Tiešais mārketings – darbība, kuras mērķis ir sazināties ar Klientu pa pastu, tālruni vai citādā tiešā veidā un piedāvāt preces vai pakalpojumus un/vai lūgt viņu viedokli par piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem, tostarp automatizētā veidā.

3. Kādi sīkfaili un kā mēs tos izmantojam

3.1. Kas ir sīkdatne (angļu valodā cookie) – mazi faili, kas tiek nosūtīti uz lietotāja tīmekļa pārlūkprogrammu un tiek ievietoti pārlūkošanas datoros vai citās ierīcēs, kad vietne tiek apmeklēta pirmo reizi. Pēc tam tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu lietotājam pēc iespējas labāku vietnes lietošanu, kad tiek identificēts lietotāja dators un tiek atvieglota piekļuve vietnei vai tajā esošajai informācijai, tādējādi pielāgojot vietnes saturu kā lietotājam pēc iespējas ērtāk.

3.2. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas Vietnē, kā arī ar Sabiedrības saistītajās sistēmās, kas paredzētas pareizas un kvalitatīvas klientu apkalpošanas nodrošināšanai.

3.3. Lai nodrošinātu Jums iespēju ērtāk un efektīvāk pārlūkot Vietni un sniegtu Jums noderīgus piedāvājumus, mēs Vietnē izmantojam šādas Sīkdatnes: PHPSESSID (sesijas informācija), “CookieInfoScript” (piekrišana sīkdatņu lietošanai) , _gat, _ga, _git, __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz (sīkfaili, ko izmanto Google Analytics), datr, Fr, sb, locale, reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref ​​un Facebook “(cookel”) , “PREF”, “VISITOR_INFO1_LIVE”, “YSC” (YouTube video satura apraides informācija) .

3.4. Klienta tiesības atteikties no sīkdatnēm – Klients jebkurā laikā var dzēst vai bloķēt daļu vai visas savā datorā vai citās ierīcēs saglabātās sīkdatnes, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus. Plašāku informāciju par sīkfailu dzēšanu vai bloķēšanu var atrast pārlūkprogrammas ražotāja vietnē. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, veicot šīs darbības, dažas vietnes funkcijas var tikt daļēji vai pilnībā atspējotas un nav pieejamas. Klients saprot, ka Vietnē var tikt izmantoti trešo pušu spraudņi (partneri, statistikas vākšanas sistēmas, sakaru sistēmas u.c.), kas arī izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu to pareizu funkcionalitāti. Uzsveram, ka vietnes pārvaldnieks nekontrolē, nevar būt un nav atbildīgs par trešo personu izmantotajām sīkdatnēm, saturu un šo vietņu piemēroto privātuma aizsardzību, ar ko iesakām iepazīties katrā gadījumā individuāli.

4. Kādus personas datus mēs ievācam?

4.1. Uzņēmums vāc un vēlāk apstrādā Klienta personas datus, kurus jūs pats sniedzat, izmantojot un pasūtot pakalpojumus Vietnē vai pasūtot pakalpojumus citā veidā: vārds, uzvārds, personas kods (pēc izvēles), adrese, e-pasts. e-pasta adrese, tālruņa numurs un citi dati, kas saistīti ar pakalpojuma pasūtījuma specifiku. Atzīmējam, ka datus papildus sniedzat pēc savas iniciatīvas, reģistrējoties un/vai pasūtot, pārvaldot Sabiedrības sniegtos pakalpojumus.

4.2. Klienta norādītie personas dati tiek glabāti Sabiedrības un Klienta sadarbības laikā (pakalpojumu sniegšanas laikā) un 10 (desmit) gadus no šī perioda beigām. Datus var glabāt īsāku laiku, ja tam nav juridiska pamata.

5. Kādiem nolūkiem un kā mēs apstrādājam personas datus?

5.1. Sabiedrības dati par Klientu tiks apstrādāti likumīgā, godīgā un caurskatāmā veidā (likumības, godīguma un caurskatāmības princips).

5.2. Sabiedrība apstrādā augstāk minētos Klienta personas datus pakalpojumu pirkuma/pasūtījuma apstrādei un administrēšanai, ar pakalpojumu pasūtījumu saistīto grāmatvedības dokumentu apstrādei, saziņai ar Jums par līgumsaistību izpildi, tiešai mārketinga nolūkos (ar datu subjektu iepriekšēju piekrišanu).

5.3. Mēs nodrošinām, ka Klienta personas dati tiek un tiks apstrādāti likumīgā, godīgā un pārskatāmā veidā, vākti noteiktiem, skaidri definētiem un leģitīmiem mērķiem un netiek tālāk apstrādāti veidā, kas neatbilst šiem mērķiem, adekvāti, piemēroti un tikai tādi, kādi ir nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kādiem tie tiek apstrādāti, precīzi un, ja nepieciešams, atjaunināti, apstrādāti tā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, piemērojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, tostarp aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi. Dati un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu (integritātes un konfidencialitātes princips).

6. Kādas datu subjekta tiesības jums ir?

6.1. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē uz piekrišanu balstītas datu apstrādes, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas, likumību. Datu subjekts par to tiek informēts pirms piekrišanas došanas. Piekrišanas atsaukšana ir tikpat vienkārša kā tās došana.

6.2. Jums ir datu subjektu tiesības, kuras mēs īstenosim pēc Klienta pieprasījuma saņemšanas ierakstītā vēstulē, adresē: Jurginų g. 36, Bajoru ciems, Viļņas raj. un pēc tam, kad esat pareizi apstiprinājis savu identitāti. Klientam ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem un to apstrādes veidu, pieprasīt ar Klientu saistīto neprecīzo personas datu labošanu, kā arī pieprasīt papildināt nepilnīgos Klienta personas datus.

6.3. Klientam ir tiesības pieprasīt, lai Sabiedrība dzēstu ar Klientu saistītos personas datus, ja tie vairs nav nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kādiem tie tika vākti vai citādi apstrādāti; atsauc piekrišanu, un Klienta personas datu apstrādei nav cita tiesiska pamata; personas dati tika apstrādāti nelikumīgi; uz citiem nolikumā noteiktajiem pamatiem; pieprasīt Sabiedrībai ierobežot Klienta personas datu apstrādi; saņemt ar Klientu saistītos personas datus, ko tie ir snieguši Sabiedrībai strukturētā, plaši lietojamā un datorlasāmā formātā; Klientam ir arī tiesības lūgt Sabiedrībai nodot personas datus citam datu pārzinim; iebilst pret saistīto personas datu apstrādi (piemēram, tiešā mārketinga vai citā veidā).

7. Kā mēs apstrādājam personas datus tiešā mārketinga nolūkos

7.1. Sabiedrība sazināsies ar Klientu tikai ar Klienta iepriekšēju piekrišanu un saskaņā ar ERA, ADTAĮ un Nolikuma noteikumiem. Uzņēmuma informatīvos izdevumus nosūtīsim pa e-pastu. pa pastu vai telefonu un/vai uzzināsim par esošo pakalpojumu kvalitāti un citiem saistītiem jautājumiem.

7.2. Tiešā mārketinga nolūkos mēs apstrādājam šādus Klienta personas datus: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs.

7.3. Klienta personas dati tiešā mārketinga nolūkos tiek glabāti līdz brīdim, kad Klients atsakās no tiešā mārketinga paziņojumu saņemšanas (šāda atteikšanās saite ir norādīta katra nosūtītā e-pasta apakšā).

8. Kam mēs sniedzam personas datus

8.1. Sabiedrības darbinieku piekļuve Klienta personas datiem tiek nodrošināta tikai tad, ja tas nepieciešams viņu pienākumu pildīšanai un tikai tad, ja darbinieks apņemas ievērot konfidencialitātes prasību.

8.2. Sabiedrība var nodot Klienta personas datus datu apstrādātājiem, kas sniedz pakalpojumus Sabiedrībai un apstrādā Klienta personas datus Sabiedrības vārdā un Sabiedrības vai Klienta labā, tiesībsargājošajām iestādēm, ja tam ir tiesisks pamats. par to citām trešajām personām ar Klienta piekrišanu. Šādiem datu apstrādātājiem ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tikai saskaņā ar Sabiedrības norādījumiem.

8.3. Klienta personas dati var tikt sniegti arī, atbildot uz valsts institūciju un tiesu oficiāliem pieprasījumiem, taču tikai pēc pārliecības par šo pieprasījumu likumību.

9. Derīgums un modifikācijas

Šī privātuma politika tika atjaunināta 2021. gadā. jūnijā 15. datumā Ja mēs mainīsim šo privātuma politiku, mēs publicēsim tās atjaunināto versiju mūsu vietnē www.garibaldi.lt

Maksājuma metodes

Mums ir ļoti svarīgas Jūsu ērtības iepirkšanās laikā, tāpēc mēs nodrošinām iespēju izmantot zināmus un drošus apmaksas veidus precēm, kuras vēlaties iegādāties. Izvēlieties sev ērtāko un maksājiet, kā vēlaties. Jūs varat norēķināties par precēm šādos veidos:

1. E-pasts banka, izmantojot maksājumu sistēmu

Izmantojot to, jums nebūs pašam jāizveido pasūtījums un jāievada visi nepieciešamie lauki – integrētā sistēma to izdarīs jūsu vietā.

2. Apmaksa ar tiešo pārskaitījumu

Maksājumu sadaļā jāaizpilda veidlapa ar šādiem datiem.

Saņēmējs: UAB “Dimauta”

Saņēmēja bankas konts: LT117290099037711320

Maksājuma mērķis: ievadiet pasūtījuma numuru

3. Apmaksa ar karti

Ērts maksāšanas veids, norēķinoties ar maksājumu karti.

Piegāde

Preces, kuras iegādāsieties www.garibaldi.lt mājaslapā, Jums piegādās mūsu uzticamie partneri – UAB “DPD Lietuva” vai UAB “Omniva LT”. Visos paku piegādes gadījumos apmaksātā paka tiek sagatavota 24 darba stundu laikā pēc apmaksas. Piegādes laiks ir atkarīgs no izvēlētā piegādes veida.

Preču piegāde caur DPD Lietuvas kurjeru

Jūs vienmēr varat pārbaudīt, kā notiek sūtījuma transportēšana pēc kurjera sūtījuma numura UAB “DPD Lietuva” lapā.

Katru reizi pirms ierašanās kurjers sazināsies ar Jums pa Jūsu norādīto tālruņa numuru un vienosies par Jums ērtu preču piegādes laiku. Ja kurjers, kurš ieradās preču piegādes laikā, Jūs neatradīs, preces tiks piegādātas atkārtoti. Pēc atkārtota neveiksmīga mēģinājuma preces tiks atgrieztas atpakaļ mūsu noliktavās.

Pēc pakas saņemšanas no kurjeriem pārbaudiet, vai iepakojums nav bojāts. Ja tā, atzīmējiet to saņemšanas brīdī vai nepieņemiet sūtījumu.

Piegāde, izmantojot DPD / OMNIVA / LP EXPRESS pasta nodaļas

Preces varat izņemt sev ērtā laikā, pašapkalpošanās terminālī pēc izvēles. Jūs saņemsiet SMS ar kodu. Ievadiet kodu terminālī un paņemiet paku.

Jūs vienmēr varat pārbaudīt, kā sūtījums tiek transportēts, pārbaudot kurjera sūtījuma numuru DPD / OMNIVA / LP EXPRESS tīmekļa vietnē, sadaļā “Sūtījums”.

Ja viena pasūtījuma vērtība nepārsniedz €35, piegādes cena:

  • Piegāde uz OMNIVA pasta nodaļu par papildu samaksu no 3,49 €.
  • Piegāde uz DPD pasta nodaļu par papildu samaksu no 3,49 €.
  • Piegāde uz Lp Express pasta nodaļu par papildu samaksu no € 3,49.
  • Piegāde uz mājām, biroju vai citu norādīto vietu ar DPD kurjeru par papildus samaksu €5.

Preces tiks piegādātas uz Jūsu norādīto pasta nodaļu vai adresi 1-3 darba dienu laikā.

Piegādājam pasūtījumus visā Lietuvā. Par piegādi uz ārvalstīm vai citu jautājumu gadījumā vienmēr varat mums rakstīt uz: info@garibaldi.lt

Atgriešanas nosacījumi

Pārdoto preču defekti tiek novērsti, nekvalitatīvas preces tiek apmainītas, atgrieztas saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilkodeksu (turpmāk – Civilkodekss), Lietuvas Republikas valdības 2014.gada 22.jūlijā. ar lēmumu Nr. 738 apstiprināto Mazumtirdzniecības noteikumu un šo noteikumu nosacījumus.

Jūs varat atgriezt kvalitatīvu preci 14 darba dienu laikā no preces piegādes dienas, ja:

– Prece ir kārtīgā, oriģinālā iepakojumā;

– Preces iepakojuma izskats nav būtiski mainījies (etiķetes neskartas, aizsargplēve nav noplēsusi utt.);

– Prece nav lietota un/vai bojāta;

– Prece ir komplektēta ar visu ražotāja pievienoto dokumentāciju;

– Jums ir preces iegādes dokuments;

– Prece netiks apmainīta, defekti netiks novērsti bez maksas, kā arī nauda netiks atmaksāta, ja preces defekti radušies, klientam pārkāpjot preces lietošanas vai glabāšanas noteikumus.

Mēs varam atteikties pieņemt atgriešanu, ja preces vai iepakojuma izskatā ir notikušas izmaiņas, kas nebija nepieciešamas preces apskatei, tai skaitā bojātas etiķetes, plīsušas aizsargplēves u.c.

Ja kvalitatīva prece tiek apmainīta pret citu preci vai atgriezta atpakaļ, piegādes izmaksas pircējam netiek atmaksātas.

Visos gadījumos nauda par atgrieztajām Precēm tiek pārskaitīta ar maksājuma uzdevumu un tikai uz maksātāja bankas kontu.

Lai atgrieztu preci, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu. pa pastu: info@garibaldi.lt, ar kuru vienosimies par preces atgriešanas detaļām. Pēc preces saņemšanas un apstiprinājuma, ka prece atbilst visiem atgriešanas nosacījumiem, 5 darba dienu laikā apmainīsim preci pret citu preci vai atmaksāsim samaksāto naudu.