1. Vispārīgie noteikumi

1.1. UAB “Dim group” (turpmāk – “Uzņēmums”) ciena visus savu pakalpojumu pircējus, potenciālos klientus (kas izmēģināja pakalpojumus, bet nekļuva par klientiem), un visus www.garibaldi.lt vietnes (turpmāk – “Mājas lapa”) apmeklētājus ) (turpmāk – “Klienti” “), tiesības uz privātumu un apņemas nodrošināt iesniegto un saņemto personas datu aizsardzību. Uzņēmums arī rūpējas par klientu kā datu subjektu tiesību nodrošināšanu.

1.2. Šī privātuma politika regulē Sabiedrības klientu personas datu vākšanas, apstrādes un uzglabāšanas galvenos principus un kārtību.

1.3. Izmantojot Vietni, kā arī jebkurā veidā pasūtot vai izmantojot Sabiedrības piedāvātos pakalpojumus un sniedzot Uzņēmumam savus personas datus, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem. Tiek uzskatīts, ka klienti ir iepazinušies ar Privātuma politiku, ja, reģistrējoties Vietnē, viņi atzīmē “ķeksīti”, ka piekrīt Uzņēmuma Privātuma politikai. Ar privātuma politiku var iepazīties jebkurā laikā, noklikšķinot uz atbilstošās saites Vietnē.

1.4. Apstrādājot Klienta personas datus, mēs ievērojam visus attiecīgos tiesību aktus, tai skaitā ES, ADTAĮ, LR un citus piemērojamos tiesību aktus, kas regulē personas datu aizsardzību.

2. Kādi jēdzieni tiek lietoti?

2.1. Personas dati – jebkura informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu); identificējama fiziska persona ir persona, kuras identitāti var tieši vai netieši noteikt, jo īpaši pēc identifikatora, piemēram, vārda, personas identifikācijas numura, atrašanās vietas datiem un interneta identifikatora, vai pēc vienas vai vairākām šīs fiziskās personas fiziskajām pazīmēm. fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes.

2.2. Datu subjekts – fiziska persona – Sabiedrības klients (t.sk. Vietnes apmeklētāji), kuras personas datus Sabiedrība apkopo.

2.3. Datu subjekta piekrišana – jebkura brīva griba, konkrēta un nepārprotama pareizi informēta datu subjekta gribas izpausme ar paziņojumu vai nepārprotamām darbībām, ar kurām viņš piekrīt ar viņu saistīto personas datu apstrādei.

2.4. Datu apstrāde – jebkura darbība vai darbību secība, ko ar personas datiem vai personas datu kopām veic ar automatizētiem vai neautomatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, ierakstīšana, šķirošana, sistematizēšana, glabāšana, pielāgošana vai modificēšana, ieguve, iepazīšana, izmantošana, izpaušana nosūtot, izplatot vai citādi nodrošinot iespēju tos izmantot, kā arī savietošanu vai kombināciju ar citiem datiem, ierobežošanu, dzēšanu vai iznīcināšanu.

2.5. Datu pārzinis – fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita institūcija, kas Datu pārziņa uzdevumā apstrādā personas datus.

2.6. Datu pārzinis – UAB “Dimauta”, uzņēmums, kas darbojas un dibināts saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem, kods: 304159782, juridiskā adrese: Jurginų g. 36, Bajorų ciems, Viļņas rajons, Lietuvas Republika, par kuru dati tiek apkopoti un glabāti Juridisko personu reģistrā.

2.7. Tiešais mārketings – darbība, kuras mērķis ir sazināties ar Klientu pa pastu, tālruni vai citādā tiešā veidā un piedāvāt preces vai pakalpojumus un/vai lūgt viņu viedokli par piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem, tostarp automatizētā veidā.

3. Kādi sīkfaili un kā mēs tos izmantojam

3.1. Kas ir sīkdatne (angļu valodā cookie) – mazi faili, kas tiek nosūtīti uz lietotāja tīmekļa pārlūkprogrammu un tiek ievietoti pārlūkošanas datoros vai citās ierīcēs, kad vietne tiek apmeklēta pirmo reizi. Pēc tam tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu lietotājam pēc iespējas labāku vietnes lietošanu, kad tiek identificēts lietotāja dators un tiek atvieglota piekļuve vietnei vai tajā esošajai informācijai, tādējādi pielāgojot vietnes saturu kā lietotājam pēc iespējas ērtāk.

3.2. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas Vietnē, kā arī ar Sabiedrības saistītajās sistēmās, kas paredzētas pareizas un kvalitatīvas klientu apkalpošanas nodrošināšanai.

3.3. Lai nodrošinātu Jums iespēju ērtāk un efektīvāk pārlūkot Vietni un sniegtu Jums noderīgus piedāvājumus, mēs Vietnē izmantojam šādas Sīkdatnes: PHPSESSID (sesijas informācija), “CookieInfoScript” (piekrišana sīkdatņu lietošanai) , _gat, _ga, _git, __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz (sīkfaili, ko izmanto Google Analytics), datr, Fr, sb, locale, reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref ​​un Facebook “(cookel”) , “PREF”, “VISITOR_INFO1_LIVE”, “YSC” (YouTube video satura apraides informācija) .

3.4. Klienta tiesības atteikties no sīkdatnēm – Klients jebkurā laikā var dzēst vai bloķēt daļu vai visas savā datorā vai citās ierīcēs saglabātās sīkdatnes, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus. Plašāku informāciju par sīkfailu dzēšanu vai bloķēšanu var atrast pārlūkprogrammas ražotāja vietnē. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, veicot šīs darbības, dažas vietnes funkcijas var tikt daļēji vai pilnībā atspējotas un nav pieejamas. Klients saprot, ka Vietnē var tikt izmantoti trešo pušu spraudņi (partneri, statistikas vākšanas sistēmas, sakaru sistēmas u.c.), kas arī izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu to pareizu funkcionalitāti. Uzsveram, ka vietnes pārvaldnieks nekontrolē, nevar būt un nav atbildīgs par trešo personu izmantotajām sīkdatnēm, saturu un šo vietņu piemēroto privātuma aizsardzību, ar ko iesakām iepazīties katrā gadījumā individuāli.

4. Kādus personas datus mēs ievācam?

4.1. Uzņēmums vāc un vēlāk apstrādā Klienta personas datus, kurus jūs pats sniedzat, izmantojot un pasūtot pakalpojumus Vietnē vai pasūtot pakalpojumus citā veidā: vārds, uzvārds, personas kods (pēc izvēles), adrese, e-pasts. e-pasta adrese, tālruņa numurs un citi dati, kas saistīti ar pakalpojuma pasūtījuma specifiku. Atzīmējam, ka datus papildus sniedzat pēc savas iniciatīvas, reģistrējoties un/vai pasūtot, pārvaldot Sabiedrības sniegtos pakalpojumus.

4.2. Klienta norādītie personas dati tiek glabāti Sabiedrības un Klienta sadarbības laikā (pakalpojumu sniegšanas laikā) un 10 (desmit) gadus no šī perioda beigām. Datus var glabāt īsāku laiku, ja tam nav juridiska pamata.

5. Kādiem nolūkiem un kā mēs apstrādājam personas datus?

5.1. Sabiedrības dati par Klientu tiks apstrādāti likumīgā, godīgā un caurskatāmā veidā (likumības, godīguma un caurskatāmības princips).

5.2. Sabiedrība apstrādā augstāk minētos Klienta personas datus pakalpojumu pirkuma/pasūtījuma apstrādei un administrēšanai, ar pakalpojumu pasūtījumu saistīto grāmatvedības dokumentu apstrādei, saziņai ar Jums par līgumsaistību izpildi, tiešai mārketinga nolūkos (ar datu subjektu iepriekšēju piekrišanu).

5.3. Mēs nodrošinām, ka Klienta personas dati tiek un tiks apstrādāti likumīgā, godīgā un pārskatāmā veidā, vākti noteiktiem, skaidri definētiem un leģitīmiem mērķiem un netiek tālāk apstrādāti veidā, kas neatbilst šiem mērķiem, adekvāti, piemēroti un tikai tādi, kādi ir nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kādiem tie tiek apstrādāti, precīzi un, ja nepieciešams, atjaunināti, apstrādāti tā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, piemērojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, tostarp aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi. Dati un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu (integritātes un konfidencialitātes princips).

6. Kādas datu subjekta tiesības jums ir?

6.1. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē uz piekrišanu balstītas datu apstrādes, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas, likumību. Datu subjekts par to tiek informēts pirms piekrišanas došanas. Piekrišanas atsaukšana ir tikpat vienkārša kā tās došana.

6.2. Jums ir datu subjektu tiesības, kuras mēs īstenosim pēc Klienta pieprasījuma saņemšanas ierakstītā vēstulē, adresē: Jurginų g. 36, Bajoru ciems, Viļņas raj. un pēc tam, kad esat pareizi apstiprinājis savu identitāti. Klientam ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem un to apstrādes veidu, pieprasīt ar Klientu saistīto neprecīzo personas datu labošanu, kā arī pieprasīt papildināt nepilnīgos Klienta personas datus.

6.3. Klientam ir tiesības pieprasīt, lai Sabiedrība dzēstu ar Klientu saistītos personas datus, ja tie vairs nav nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kādiem tie tika vākti vai citādi apstrādāti; atsauc piekrišanu, un Klienta personas datu apstrādei nav cita tiesiska pamata; personas dati tika apstrādāti nelikumīgi; uz citiem nolikumā noteiktajiem pamatiem; pieprasīt Sabiedrībai ierobežot Klienta personas datu apstrādi; saņemt ar Klientu saistītos personas datus, ko tie ir snieguši Sabiedrībai strukturētā, plaši lietojamā un datorlasāmā formātā; Klientam ir arī tiesības lūgt Sabiedrībai nodot personas datus citam datu pārzinim; iebilst pret saistīto personas datu apstrādi (piemēram, tiešā mārketinga vai citā veidā).

7. Kā mēs apstrādājam personas datus tiešā mārketinga nolūkos

7.1. Sabiedrība sazināsies ar Klientu tikai ar Klienta iepriekšēju piekrišanu un saskaņā ar ERA, ADTAĮ un Nolikuma noteikumiem. Uzņēmuma informatīvos izdevumus nosūtīsim pa e-pastu. pa pastu vai telefonu un/vai uzzināsim par esošo pakalpojumu kvalitāti un citiem saistītiem jautājumiem.

7.2. Tiešā mārketinga nolūkos mēs apstrādājam šādus Klienta personas datus: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs.

7.3. Klienta personas dati tiešā mārketinga nolūkos tiek glabāti līdz brīdim, kad Klients atsakās no tiešā mārketinga paziņojumu saņemšanas (šāda atteikšanās saite ir norādīta katra nosūtītā e-pasta apakšā).

8. Kam mēs sniedzam personas datus

8.1. Sabiedrības darbinieku piekļuve Klienta personas datiem tiek nodrošināta tikai tad, ja tas nepieciešams viņu pienākumu pildīšanai un tikai tad, ja darbinieks apņemas ievērot konfidencialitātes prasību.

8.2. Sabiedrība var nodot Klienta personas datus datu apstrādātājiem, kas sniedz pakalpojumus Sabiedrībai un apstrādā Klienta personas datus Sabiedrības vārdā un Sabiedrības vai Klienta labā, tiesībsargājošajām iestādēm, ja tam ir tiesisks pamats. par to citām trešajām personām ar Klienta piekrišanu. Šādiem datu apstrādātājiem ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tikai saskaņā ar Sabiedrības norādījumiem.

8.3. Klienta personas dati var tikt sniegti arī, atbildot uz valsts institūciju un tiesu oficiāliem pieprasījumiem, taču tikai pēc pārliecības par šo pieprasījumu likumību.

9. Derīgums un modifikācijas

Šī privātuma politika tika atjaunināta 2021. gadā. jūnijā 15. datumā Ja mēs mainīsim šo privātuma politiku, mēs publicēsim tās atjaunināto versiju mūsu vietnē www.garibaldi.lt