1. Üldsätted

1.1. UAB “Dim group” (edaspidi – “Ettevõte”) austab kõiki oma teenuste ostjaid, potentsiaalseid kliente (kes proovisid teenuseid, kuid ei saanud klientideks) ja kõiki www.garibaldi.lt veebisaidi (edaspidi – “Veebileht”) külastajaid ) (edaspidi – “Kliendid” “), õigust privaatsusele ning kohustub tagama edastatud ja saadud isikuandmete kaitse. Ettevõte hoolitseb ka klientide kui andmesubjektide õiguste tagamise eest.

1.2. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib Ettevõtte klientide isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamise peamisi põhimõtteid ja korda.

1.3. Veebilehte kasutades, samuti Ettevõtte poolt pakutavaid teenuseid mis tahes vormis tellides või kasutades ning Ettevõttele oma isikuandmeid edastades nõustute käesoleva privaatsuspoliitika sätetega. Kliente loetakse privaatsuspoliitikaga tuttavaks, kui nad märgivad veebisaidil registreerumisel linnukese, et nõustuvad Ettevõtte privaatsuspoliitikaga. Privaatsuspoliitikaga saab igal ajal uuesti tutvuda, klõpsates veebisaidil vastaval lingil.

1.4. Kliendi isikuandmete töötlemisel järgime kõiki asjakohaseid seadusi, sh EL, ADTAĮ, LR ja teisi kehtivaid isikuandmete kaitset reguleerivaid õigusakte.

2. Milliseid mõisteid kasutatakse?

2.1. Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, kelle isikut saab otseselt või kaudselt kindlaks teha eelkõige identifikaatori, näiteks nime, isikukoodi, asukohaandmete ja Interneti-identifikaatori või ühe või mitme selle füüsilise isiku füüsilise tähise järgi. füsioloogilisest, geneetilisest, vaimsest, majanduslikust, kultuurilisest või sotsiaalsest identiteedist.

2.2. Andmesubjekt – füüsiline isik – Ettevõtte klient (sh Veebilehe külastajad), kelle isikuandmeid Ettevõte kogub.

2.3. Andmesubjekti nõusolek – nõuetekohaselt informeeritud andmesubjekti igasugune vaba tahe, konkreetne ja ühemõtteline tahteavaldus avalduse või ühemõtteliste toimingutega, millega ta annab nõusoleku endaga seotud isikuandmete töötlemiseks.

2.4. Andmetöötlus – mis tahes toiming või toimingute jada, mida teostatakse automatiseeritud või mitteautomaatsete vahenditega isikuandmete või isikuandmete kogumitega, näiteks kogumine, salvestamine, sorteerimine, süstematiseerimine, salvestamine, kohandamine või muutmine, väljavõte, tutvumine, kasutamine, avalikustamine nende edastamine, levitamine või muul viisil kasutamise võimaldamine, samuti teiste andmete kõrvutamine või kombineerimine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

2.5. Vastutav andmetöötleja – füüsiline või juriidiline isik, ametiasutus, asutus või muu asutus, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

2.6. Vastutav andmetöötleja – UAB “Dimauta”, Leedu Vabariigi seaduste alusel tegutsev ja asutatud äriühing, kood: 304159782, registrijärgne aadress: Jurginų g. 36, Bajorų küla, Vilniuse rajoon, Leedu Vabariik, mille andmeid kogutakse ja säilitatakse juriidiliste isikute registris.

2.7. Otseturundus – tegevus, mille eesmärk on võtta Kliendiga ühendust posti, telefoni või muul otsesel teel ning pakkuda kaupu või teenuseid ja/või küsida tema arvamust pakutavate kaupade või teenuste kohta, sh automatiseeritult.

3. Millised küpsised ja kuidas me neid kasutame

3.1. Mis on küpsis (inglise keeles cookie) – väikesed failid, mis saadetakse kasutaja veebilehitsejasse ja paigutatakse veebilehte esmakordsel külastamisel lehitsevatesse arvutitesse või muudesse seadmetesse. Edaspidi kasutatakse veebilehel küpsiseid selleks, et tagada kasutajale võimalikult hea veebilehe kasutus, kui tuvastatakse kasutaja arvuti ning hõlbustatakse ligipääsu veebilehele või sellel olevale teabele, kohandades seeläbi veebilehe sisu sobivaks. kasutajale võimalikult mugavalt.

3.2. Neid küpsiseid kasutatakse Veebilehel, aga ka ettevõtte sellega seotud süsteemides, mis on loodud nõuetekohase ja kvaliteetse klienditeeninduse pakkumiseks.

3.3. Selleks, et tagada Teile võimalus Veebilehte mugavamalt ja tõhusamalt sirvida ning pakkuda Teile kasulikke pakkumisi, kasutame Veebilehel järgmisi küpsiseid: PHPSESSID (seansi info), “CookieInfoScript” (nõusolek küpsiste kasutamiseks) , _gat, _ga, _git, __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz (Google Analyticsi kasutatavad küpsised), datr, Fr, sb, locale, reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref ​​ja Facebook (coPSx)ref , “PREF”, “VISITOR_INFO1_LIVE”, “YSC” (YouTube’i videosisu edastamisteave) .

3.4. Kliendi õigus küpsistest keelduda – Klient saab igal ajal oma arvutitesse või muudesse seadmetesse salvestatud küpsiseid osaliselt või täielikult kustutada või blokeerida, muutes oma brauseri seadeid. Lisateavet küpsiste kustutamise või blokeerimise kohta leiate brauseri tootja veebisaidilt. Pange tähele, et neid samme järgides võivad mõned veebisaidi funktsioonid olla osaliselt või täielikult keelatud ja saadaval. Klient mõistab, et Veebilehel võidakse kasutada kolmandate osapoolte pluginaid (partnerid, statistika kogumise süsteemid, sidesüsteemid jne), mis samuti kasutavad küpsiseid, et tagada oma nõuetekohane funktsionaalsus. Rõhutame, et veebilehe haldaja ei kontrolli, ei saa olla ega vastuta kolmandate isikute poolt kasutatavate küpsiste, sisu ja nende veebilehtede poolt rakendatava privaatsuskaitse eest, millega soovitame tutvuda igal üksikjuhul eraldi.

4. Milliseid isikuandmeid me kogume?

4.1. Ettevõte kogub ja hiljem töötleb Kliendi isikuandmeid, mida Te ise esitate, Veebilehel teenuseid kasutades ja tellides või muul viisil teenuseid tellides: nimi, perekonnanimi, isikukood (valikuline), aadress, e-post. e-posti aadress, telefoninumber ja muud teenusetellimuse spetsiifikaga seotud andmed. Märgime, et esitate andmeid täiendavalt omal algatusel, registreerides ja/või tellides, hallates Ettevõtte poolt osutatavaid teenuseid.

4.2. Kliendi määratud isikuandmeid säilitatakse Ettevõtte ja Kliendi vahelise koostöö perioodil (teenuste osutamise ajal) ja 10 (kümme) aastat alates selle perioodi lõpust. Andmeid võib säilitada lühemat aega, kui selleks puudub õiguslik alus.

5. Millistel eesmärkidel ja kuidas me isikuandmeid töötleme?

5.1. Ettevõtte andmeid Kliendi kohta töödeldakse seaduslikul, õiglasel ja läbipaistval viisil (seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõte).

5.2. Ettevõte töötleb ülalnimetatud Kliendi isikuandmeid teenuste ostu/tellimuse töötlemiseks ja haldamiseks, teenuste tellimisega seotud raamatupidamisdokumentide töötlemiseks, teiega ühenduse võtmiseks lepinguliste kohustuste täitmise küsimustes, turunduseesmärkidel (andmesubjektide eelneval nõusolekul).

5.3. Tagame, et Kliendi isikuandmeid töödeldakse ja töödeldakse seaduslikul, õiglasel ja läbipaistval viisil, kogutakse kindlaksmääratud, selgelt määratletud ja legitiimsetel eesmärkidel ning neid ei töödelda edasi viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus, piisav, asjakohane ja ainult selline, mis on vajalikud nende töötlemise eesmärkide saavutamiseks, täpsed ja vajaduse korral ajakohastatud, töödeldud viisil, et isikuandmete piisav turvalisus oleks tagatud asjakohaste tehniliste ja organisatsiooniliste meetmete rakendamisega, sealhulgas kaitse volitamata või ebaseadusliku töötlemise eest. Andmed ja juhusliku kaotsimineku, hävimise või kahjustamise eest (terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte) .

6. Millised andmesubjekti õigused teil on?

6.1. Kliendil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist läbi viidud nõusolekupõhise andmetöötluse seaduslikkust. Andmesubjekti teavitatakse sellest enne nõusoleku andmist. Nõusoleku tagasivõtmine on sama lihtne kui selle andmine.

6.2. Teil on andmesubjektide õigused, mida rakendame pärast Kliendilt tähitud kirjaga päringu saamist aadressil Jurginų g. 36, Bajoru küla, Vilniuse rajoon. ja pärast seda, kui olete oma isiku nõuetekohaselt kinnitanud. Kliendil on õigus tutvuda oma isikuandmetega ja sellega, kuidas neid töödeldakse, nõuda Kliendiga seotud ebaõigete isikuandmete parandamist, samuti nõuda Kliendi mittetäielike isikuandmete täiendamist.

6.3. Kliendil on õigus nõuda Ettevõttelt Kliendiga seotud isikuandmete kustutamist, kui neid ei ole enam vaja nende eesmärkide saavutamiseks, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi; võtab nõusoleku tagasi ning Kliendi isikuandmete töötlemiseks puudub muu õiguslik alus; isikuandmeid töödeldi ebaseaduslikult; muudel määruses sätestatud alustel; nõuda Ettevõttelt Kliendi isikuandmete töötlemise piiramist; saada Kliendiga seotud isikuandmeid, mille ta on Ettevõttele esitanud struktureeritud, üldkasutatavas ja arvutiloetavas vormingus; Kliendil on ka õigus nõuda Ettevõttelt isikuandmete edastamist teisele vastutavale töötlejale; esitada vastuväiteid seotud isikuandmete töötlemisele (nt otseturunduse eesmärgil või muul viisil).

7. Kuidas me töötleme isikuandmeid otseturunduse eesmärgil

7.1. Ettevõte võtab Kliendiga ühendust ainult Kliendi eelneval nõusolekul ning kooskõlas ERA, ADTAĮ ja Määruse sätetega. Ettevõtte uudiskirju saadame e-posti teel. posti või telefoni teel ja/või uurime olemasolevate teenuste kvaliteedi ja muude seonduvate küsimuste kohta.

7.2. Töötleme otseturunduse eesmärgil järgmisi Kliendi isikuandmeid: nimi, e-posti aadress, telefoninumber.

7.3. Kliendi isikuandmeid otseturunduse eesmärgil säilitatakse seni, kuni Klient loobub otseturundusteadete saamisest (selline loobumislink on iga saadetud e-kirja allosas).

8. Kellele me isikuandmeid edastame

8.1. Ettevõtte töötajatel on juurdepääs Kliendi isikuandmetele vaid juhul, kui see on vajalik nende tööülesannete täitmiseks ja alles pärast seda, kui töötaja kohustub täitma konfidentsiaalsusnõuet.

8.2. Ettevõte võib edastada Kliendi isikuandmeid andmetöötlejatele, kes osutavad Ettevõttele teenuseid ja töötlevad Kliendi isikuandmeid Ettevõtte nimel ja Ettevõtte või Kliendi huvides õiguskaitseorganitele, kui selleks on õiguslik alus. selleks Kliendi nõusolekul teistele kolmandatele isikutele. Sellistel andmetöötlejatel on õigus töödelda Kliendi isikuandmeid ainult vastavalt Ettevõtte juhistele.

8.3. Kliendi isikuandmeid saab esitada ka riigiasutuste ja kohtute ametlikele taotlustele vastates, kuid alles pärast nende taotluste seaduslikkuses veendumist.

9. Kehtivus ja muudatused

Seda privaatsuspoliitikat uuendati 2021. aastal. juunis 15. kuupäeval Kui muudame seda privaatsuspoliitikat, avaldame selle uuendatud versiooni meie veebisaidil www.garibaldi.lt